Τρόποι διασύνδεσης, παροχή ΑΡΙ για αποστολή SMS

 

Το iSMS.gr παρέχει αρκετούς τρόπους διασύνδεσης με τις εφαρμογές και τα websites σας.

Παρακάτω παραθέτουμε περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία για το API που προσφέρουμε.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Έλεγχος διαθέσιμων credits

SMS API για έλεγχο διαθέσιμου υπολοίπου

Κάνετε μια κλήση στο παρακάτω URL:

http://cp.isms.gr/api/http/credits.php

Οι παράμετροι για αυτό το request είναι:

 • username (απαιτείται), το όνομα χρήστη
 • password (απαιτείται), ο κωδικός χρήστη

Παράδειγμα ενός request:

http://cp.isms.gr/api/http/credits.php?username=YourUSERNAME&password=YourPASSWORD

Το request αυτό μπορεί να επιστρέψει τα εξής μηνύματα:

Επιτυχία (success):

π.χ. Credits:3948.47

Errors:

Error: Authentication error.

HTTP API για αποστολή SMS

Ο πιο απλός και συνιθισμένος τρόπος διασύνδεσης για μαζική αποστολή SMS.

 • Υποστηρίζει κείμενο, UTF8 και flash μηνύματα.
 • Υποστηρίζει όλες τις γλώσσες με ειδικούς χαρακτήρες (Αραβικά, Ελληνικά, Κινέζικα κτλ)
 • Υποστήριξη ενοποιημένων μηνυμάτων (concatenated, long SMS)
 • Υποστήριξη μαζικών αποστολών
 • Δυνατότητα ορισμού ταυτότητας αποστολέα
 • Αναφορές
 • Εύκολο στη χρήση

Πως να συνδεθείτε μέσω ΗΤΤΡ

Ανοίξτε ένα λογαριασμό απο εδώ. Χρησιμοποιήστε τα δωρεάν credits που σας προσφέρουμε για να πραγματοποιήσετε τις δοκιμές σας.

Προδιαγραφές HTTP API:

Για την αποστολή SMS χρειάζεται να γίνει ένα get request στο παρακάτω URL:

http://cp.isms.gr/api/http/send.php

Οι παράμετροι για αυτό το request είναι:

username (απαιτείται), το όνομα χρήστη

password (απαιτείται), ο κωδικός χρήστη

from (απαιτείται), η ταυτότητα αποστολέα του μηνύματος

to (απαιτείται), οι παραλήπτες του μηνύματος χωρισμένοι με κόμμα χωρίς κενά

message (προαιρετικό), το κείμενο του μηνύματος

coding (προαιρετικό), η κωδικοποίηση με την οποία θα σταλεί το μήνυμα. Δυνατές επιλογές: GSM, UTF-8. Προεπιλεγμένη μορφή: GSM.

flash (προαιρετικό), αν το μήνυμα θα είναι flash sms ή όχι. Δυνατές τιμές: ή 1. Προεπιλεγμένη τιμή: 0.

Όλες οι τιμές των παραπάνω παραμέτρων θα πρέπει να είναι url encoded

Παράδειγμα ενός request:

http://cp.isms.gr/api/http/send.php?username=xxx&password=xxx&from=myself&message=text+at+utf8+format&to=306912345678,306998765432

Κάθε επιτυχής κλήση επιστρέφει ένα ID

π.χ. ID:I7I5R4HTAA Το αναγνωριστικό του μηνύματος αυτού

Το request αυτό μπορεί να επιστρέψει τα εξής μηνύματα λάθους:

Error: Authentication error.

Error: No recipients.

Error: Invalid sender identity.

Error: Insufficient credits.

Error: Invalid scheduling date.

Προγραμματισμός SMS μέσω HTTP API

Στο τελος της HTTP κλήσης σας προσθέστε την παράμετρο schedule:

πχ : &schedule=SCHEDULE_DATE_TIME

Παραδείγματα για το SCHEDULE_DATE_TIME:

2017-07-17

2017-05-11 14:40

2017-04-22 17:47:55

11 June 2017 11:00:00

+1 day

+1 week

+1 week 2 days 4 hours 2 seconds

next Thursday

last Monday

Εάν υπάρχει κάποιο λάθος στην παράμετρο schedule το σύστημα θα επιστρέψει:

Error: Invalid scheduling date.

Δηλώστε το URL στο οποίο θα σας επιστρέφει η αναφορά παράδοσης

Στο τελος της HTTP κλήσης σας προσθέστε την παράμετρο dlr-url

πχ : &dlr-url=ENCODED_URL

Η τιμή dlr-url θα πρέπει να είναι url encoded

Έλεγχος κατάστασης απεσταλμένου μηνύματος

Για τον έλεγχο της κατάστασης ενός μηνύματος χρειάζεται να γίνει ένα get request στο παρακάτω URL:

http://cp.isms.gr/api/http/query.php

Οι παράμετροι για αυτό το request είναι:

username (απαιτείται), το όνομα χρήστη

password (απαιτείται), ο κωδικός χρήστη

mid (απαιτείται), το αναγνωριστικό του ερωτήματος

mobile (απαιτείται), το τηλέφωνο του παραλήπτη

Όλες οι τιμές των παραπάνω παραμέτρων θα πρέπει να είναι url encoded

Παράδειγμα ενός request:

http://cp.isms.gr/api/http/query.php?username=xxx&password=xxx&mid=0008FABD&mobile=306912345678

Το request αυτό μπορεί να επιστρέψει τα εξής μηνύματα:

Status: Queued

Status: Pending

Status: Delivered

Status: Failed

Το request αυτό μπορεί να επιστρέψει τα εξής μηνύματα λάθους:

Error: Authentication error.

Error: No message ID defined.

Error: No mobile defined.

Error: No such message or recipient.

SOAP API για αποστολή SMS

SOAP ΑΡΙ για αποστολή SMS

Το SOAP είναι ένα απλό πρωτόκολλο βασισμένο σε τεχνολογίες XML σχεδιασμένο να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ΗΤΤΡ.

Το SOAP παρέχει μια λύση για την επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών που εκτελούνται σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού.

 • Υποστηρίζει κείμενο, UTF8 και flash μηνύματα.
 • Υποστηρίζει όλες τις γλώσσες με ειδικούς χαρακτήρες (Αραβικά, Ελληνικά, Κινέζικα κτλ)
 • Υποστήριξη ενοποιημένων μηνυμάτων (concatenated, long SMS)
 • Υποστήριξη μαζικών αποστολών
 • Δυνατότητα ορισμού ταυτότητας αποστολέα
 • Αναφορές
 • Εύκολο στη χρήση

Πως να συνδεθείτε μέσω SOAP

Ανοίξτε ένα λογαριασμό από εδώ. Χρησιμοποιήστε τα δωρεάν credits που σας προσφέρουμε για να πραγματοποιήσετε τις δοκιμές σας.

Προδιαγραφές SOAP API:

Το SOAP API ορίζει δύο λειτουργίες:

Τη “send” για την αποστολή μηνυμάτων σε πολλαπλούς παραλήπτες

και

την“query” για την επερώτηση της κατάστασης παράδοσης ενός απεσταλμένου μηνύματος σε ένα παραλήπτη.

Η λειτουργία“send” δέχεται τις εξής παραμέτρους:

username (string), το όνομα χρήστη

password (string), ο κωδικός χρήστη

from (string), η ταυτότητα αποστολέα του μηνύματος

to (object), ο/οι παραλήπτης(ες)

coding (string), κωδικοποίηση με την οποία θα αποσταλλεί το μήνυμα. GSM, UTF-8.

flash (boolean), flash sms (true για flash SMS, false για κανονικό SMS)

Η παράμετρος “to” είναι ένα object με ένα property. Το property έχει αναγνωριστικό recipients και είναι ένας πίνακας από strings.

Η λειτουργία “send” επιστρέφει ένα αναγνωριστικό για το μήνυμα που έχει σταλεί.

Εμφανίζει τα εξής exceptions:

Authentication error.

No recipients.

Invalid sender identity.

Insufficient credits.

Η λειτουργία“query” δέχεται τις εξής παραμέτρους:

username: (string), το όνομα χρήστη

password: (string), ο κωδικός χρήστη

message_id: (string), το αναγνωριστικό του μηνύματος

mobile: (string), το κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη

Η λειτουργία “query” επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης του μηνύματος για τον παραλήπτη αυτό.

Οι πιθανές τιμές είναι:

Queued

Pending

Delivered

Failed

Εμφανίζει τα εξής exceptions:

Authentication error.

No message ID defined.

No mobile defined.

No such message or recipient.

SMPP API

Η SMPP διασύνδεση προσφέρεται σε μεταπωλητές που πραγματοποιούν μεγάλο μηνιαίο όγκο αποστολών sms και απαιτούν τη μέγιστη ταχύτητα.

 • Υποστηρίζει ελληνικό, αραβικό, ρώσσικο κείμενο
 • Υποστηρίζει flash μηνύματα.
 • Υποστήριξη ενοποιημένων μηνυμάτων (πολλά μηνύματα ενωμένα σε ένα)
 • Ιδανικό για μαζική αποστολή μηνυμάτων SMS
 • Δυνατότητα ορισμού ταυτότητας αποστολέα
 • Παροχή αναφορών παράδοσης σε πραγματικό χρόνο
 • Εύκολο στη χρήση (SMPP 3.4 protocol)
 • Υποστήριξη 700 SMS ανά δευτερόλεπτο για κάθε λογαριασμό.

Πως να συνδεθείτε μέσω SMPP
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ανοίξουμε ένα λογαριασμό

API για έλεγχο εγκυρότητας τηλεφωνικών αριθμών και εύρεσης δικτύου αριθμού κινητού (HLR lookup API)

Για τον έλεγχο εγκυρότητας ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου πρέπει να γίνει ένα request στο παρακάτω url:

http://cp.isms.gr/api/http/hlr.php

Οι παράμετροι για αυτό το request είναι:

username (απαιτείται), το όνομα χρήστη

password (απαιτείται), ο κωδικός χρήστη

mobiles (απαιτείται), οι αριθμοί τους οποίους θέλουμε να ελέγξουμε χωρισμένοι με κόμμα χωρίς κενά

Παράδειγμα ενός request:

http://cp.isms.gr/api/http/hlr.php?username=USERNAME&password=PASSWORD&mobiles=306949876543,306931234567,35712548796

Κάθε επιτυχής κλήση επιστρέφει ένα ID

π.χ. ID:0adgre1

Το request αυτό μπορεί να επιστρέψει τα εξής μηνύματα λάθους:

Error: Authentication error.

Error: No recipients.

Error: Insufficient credits.

Έλεγχος αποτελέσματος για εγκυρότητα αριθμού

Για τον έλεγχο του ερωτήματος πρέπει να γίνει μια κλήση στο:

http://cp.isms.gr/api/http/hlrquery.php

Οι παράμετροι για αυτό το request είναι:

username (απαιτείται), το όνομα χρήστη

password (απαιτείται), ο κωδικός χρήστη

mid (απαιτείται), το αναγνωριστικό του ερωτήματος

mobile (απαιτείται), ο αριθμός τον οποίο θέλουμε να ελέγξουμε

Παράδειγμα ενός request:

http://cp.isms.gr/api/http/hlrquery.php?username=USERNAME&password=PASSWORD&mid=MESSAGE_ID&mobile=306971234567

Κάθε κλήση επιστρέφει:

Queued

Pending

Failed

Delivered

Undelivered

Unknown

Αν το status είναι Pending ή Queued τότε επιστρέφει μόνο το status αλλιώς επιστρέφει:

Status;Country;Operator;IMSI;ServingMSC;ErrorCode

Το request αυτό μπορεί να επιστρέψει τα εξής μηνύματα λάθους:

Error: Authentication error.

Error: No message ID defined.

Error: No mobile defined.

Error: No such message ID or mobile.

API για διαχείριση επαφών κινητών τηλεφώνων

Για να προσθέσετε/διαγράψετε ή να συγχρονίσετε τις επαφές σας με το λογαριασμό σας στο isms.gr παρέχουμε το παρακάτω ΑΡΙ.

Προσθήκη επαφών

Κάνετε μια κλήση στο παρακάτω URL:

http://cp.isms.gr/api/http/savecontact.php

Οι παράμετροι για αυτό το request είναι:

username (απαιτείται), το όνομα χρήστη

password (απαιτείται), ο κωδικός χρήστη

surname (απαιτείται), το επίθετο της επαφής

name (απαιτείται), το όνομα της επαφής

mobile (απαιτείται), το τηλέφωνο της επαφής

comments (απαιτείται), σχόλια για την επαφή

Παράδειγμα ενός request:

http://cp.isms.gr/api/http/savecontact.php?username=USERNAME&password=PASSWORD&surname=SURNAME&name=NAME&mobile=MOBILE&comments=COMMENTS

Το request αυτό μπορεί να επιστρέψει τα εξής μηνύματα:

Επιτυχία (success):

ΟΚ

Μηνύματα λάθους:

Error: Authentication error.

Error: Mobile number is empty.

Error: Invalid mobile number.

FAILED

Διαγραφή επαφών

Κάνετε μια κλήση στο παρακάτω URL:

http://cp.isms.gr/api/http/deletecontact.php

Οι παράμετροι για αυτό το request είναι:

username (απαιτείται), το όνομα χρήστη

password (απαιτείται), ο κωδικός χρήστη

mobile (απαιτείται), το τηλέφωνο της επαφής

Παράδειγμα ενός request:

http://cp.isms.gr/api/http/api/http/deletecontact.php?username=USERNAME&password=PASSWORD&mobile=MOBILE

Το request αυτό μπορεί να επιστρέψει τα εξής μηνύματα:

Επιτυχία (success):

ΟΚ

Μηνύματα λάθους:

Error: Authentication error.

Error: Mobile number is empty.

Error: Invalid mobile number.

FAILED